Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Başkanlığı Öğr. Gör. Ülge TAŞ tarafından yürütülen Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde aktif olarak "İşletme Yönetimi" ve "Yerel Yönetimler" normal ve ikinci öğretim programlarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

İşletme Yönetimi Programı

1997-1998 Eğitim-Öğretim döneminde İşletme Yönetimi programı açılmıştır.

Programın Amacı: İşletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır. Türkiye'de  her geçen artan şirketleşme ve sanayileşme çabalarına paralel olarak, mal ve hizmet sektörlerinde iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini iyi kullanabilen orta düzey yönetici ve etkili ara eleman  ihtiyacı da kendisini hissettirmektedir.

Program Dili: Türkçe

Kazanılan Derece: Ön Lisans

Programa Kabul Koşulları: İşletme Yönetimi Programı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan genel sınav ile seçilmektedir. Programın her yıl yaklaşık, 100 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır.

Ölçme ve değerlendirme: 1 Arasınav ve 1 Dönemsonu sınavı şeklinde yapılmaktadır. Arasınavın %40'ı ve dönemsonu sınavının %60'ı başarı notunu belirlemektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Öğrenci Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavında yeterli puanı almak kaydıyla veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile ilgili alanlardaki lisans tamamlama programlarına başvurabilirler.

DGS ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bölümlere geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Şartı: Bu programdan mezun olmak için 2 yıllık önlisans programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS'yi tamamlaması, GANO (Genel akademik not ortalaması)'nın 2.00 ve üzeri olması ve 40 günlük iş stajını yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir.

Yatay Geçiş: Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerin önlisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve  kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir. AKTS(ECTS) ve ders içeriklerinin uyumluluğu aranır.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme, muhasebe gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler.

İşletme programı mezunları, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olabilir veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilirler. İşletmeci; kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ:

PY-1 : 

Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

PY-2 :

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.

PY-3 :

Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

PY-4 :

Alanı ile ilgili fizibilite çalışması yürütme ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

PY-5 :

Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.

PY-6 :

Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

PY-7 :

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.

PY-8 :

Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

PY 9 :

İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.

PY 10 :

Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.

PY 11 :

Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.

AKADEMİK KADRO:

Öğr. Gör. Ülge TAŞ

Öğr. Gör. İzzet KAYA

Öğr. Gör. Sait PEKİN

Okt. Osman OKUMUŞ

DERSLER İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Programın Amacı

Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, başta yerel yönetim birimleri, yani belediyeler olmak üzere kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır.

Yerel Yönetimler Programı siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Mahalli İdarelerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için ülkemizde bu konuda hizmet verecek kişileri yetiştirebilmektir. Sürekli üzerinde tartışılan ve çözümler aranan böylesi bir konuda kaliteli bir eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla üniversitemiz içerisinde Yerel Yönetimler programı açılmıştır.

Program Dili : Türkçe

Kazanılan Derece: Sınav ve stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Yerel Yönetimler" programı ön lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları : Yerel Yönetimler Programı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan genel sınav ile seçilmektedir. Gündüz ve akşam olmak üzere 2 öğretim çeşidimiz vardır. Programımıza her yıl her iki öğretime yaklaşık 120-130 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Ölçme ve değerlendirme: 1 Ara sınav (vize) ve 1 dönem sonu sınavı (final) şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavın %40'ı ve dönem sonu sınavının %60'ı başarı notunu belirlemektedir.

Ölçme ve değerlendirme:  Bir Ara sınav ve bir dönem sonu sınavı şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavın %40'ı ve dönem sonu sınavının %60'ı başarı notunu belirlemektedir.

Üst Kademeye Geçiş: Öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavında yeterli puanı almak kaydıyla veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile ilgili alanlardaki lisans tamamlama programlarına başvurabilirler. Öğrenci, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, Maliye gibi fakülte bölümlerine geçiş yapabilirler. Ön lisans Eğitim öğretimleri üzerine ekleyerek fakülte mezunu olabilirler.

Mezuniyet Şartı : Bu programdan mezun olmak için 2 yıllık ön lisans programında yer alan derslerin tümünden geçerek 120 AKTS’yi tamamlaması, GANO’nun (Genel akademik not ortalamasının) 2.00 ve üzeri olması ve 40 günlük iş stajını yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir.

Yatay Geçiş Hakkı: Birinci yılı başarı ile tamamlayan ve başarı not ortalaması yüksek olan öğrenciler, diğer üniversitelerdeki Yerel Yönetim ön lisans programlarına yatay geçiş yapmak hakkına sahiptirler. Aynı zamanda yatay geçiş yapan öğrencilere de, üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir. Avrupa Birliği kredi sistemi anlamına gelen AKTS (ECTS) ve ders içeriklerinin uyumluluğu aranır.

İstihdam İmkânları: Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler, basın enformasyon gibi bölümlerinde, kısaca yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Belediye, İl Özel İdaresi, Valilik ve Kaymakamlık gibi kamu kurumlarında iş bulma durumu söz konusudur. Ancak bu kamu kurumlarında çalışabilmeleri için KPSS şartı arandığını da belirtmek gerekmektedir.

Program Dersleri İçin Lütfen Tıklayın

Yerel Yönetimler Programı İçin Yeterlikler

PY-1:

Öğrenme Çıktıları

Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

PY-2:

Yerel yönetim şekillerini ve bu yönetimler arasındaki hiyerarşik yapılanmayı hukuksal ve siyasal boyutlarıyla anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak.

PY-3:

İdari sistemlerin fonksiyonları ve işleyişlerini sorumluluklarını, hukuki kurallar çerçevesinde öğrenme, anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak.

PY-4:

Yerel yönetim birimlerinde işleyişe yönelik mevzuatı anlayabilmek ve uygulayabilmek. Yerel yönetim birimlerinin iş proseslerinin akışını öğrenmek.

PY-5:

Yerel Yönetim birimlerinin yapısal ve akademik yapısını gözlemleyebilme ve bu kurumlarda gerçekleştirilen uygulamaları ve eğitim programlarını tanıma ve yorumlayabilme, yerel yönetim birimlerinde ofis ortamında kullanılan araç ve materyallerin özelliklerini öğrenmek

PY-6:

Temel kentleşme ve çevre sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm yolları bulma üzerine düşünme yeteneği kazandırmak.

PY-7:

Yönetim sürecinin önemini kavrayabilme, yönetsel becerileri edinme ve uygulamaya yönelik yetkinlikleri kavramsal temellere oturtabilmek.

PY-8:

Bütün hukuk derslerini anlamaya ve yorumlamaya yetecek düzeyde genel hukuk kavramlarını kavrama yeteneği kazanmak.

PY-9:

Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olmak, üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, üretici, eleştirel düşünen, öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilen; planlama ve karar verme becerisi gösteren birey özellikleri kazanmak.

PY-10

Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme, soyut ve analiz sentez yapabilen, kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, bilgiyi yöneten ve zamanı etkili kullanan birey olabilmek

PY-11

İnsan ilişkilerini sürdürmede iletişim tekniklerini doğru kullanmak

PY-12

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

PY-13

Mesleki hizmet içi etkinliklere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, bilgi, deneyim ve uygulama becerileri

Akademik Kadro:

Abdullah TURAN (Öğretim Görevlisi)

Bülent UÇAR (Öğretim Görevlisi)

Ferhat ATEŞ (Öğretim Görevlisi)